شنبه نهم فروردین ۱۳۹۹

منابع آموزشی

به دلیل شیوع ویروس کرونا و تعطیلی آموزشگاه و عدم تشکیل کلاس های حضوری لینک دانلود فیلم آموزشی بخش های تدریس نشده قرارداده شده.

زبان آموزان عزیز می توانند تصویر تکالیف یا صدای خود را از طریق شماره واتس اپ 09052933076 ارسال نمایید.
در صورت ارسال تکالیف تا پنجشنبه 98/12/29 برای شما یک امتیاز لحاظ خواهد شد. همچنین به عنوان نمره کلاسی شما در نظر گرفته می شود.

*توجه: لطفا به سطح، کتاب و نام استاد دقت کنید.

دروس مربوط به آموزشگاه زبان پسرانه مدرس


English time 2 p2 -Page (53-56), Unit 11 استاد آقای قدرت نیا

English time 2 p2 -Page (57-63), Unit 12 استاد آقای قدرت نیا

PA1-Unit 7 استاد آقای علی رنجبر

PA1-Unit 8 استاد آقای علی رنجبر

Magic time 1-Page(58-61), Unit 11 استاد آقای محمدطاهر علیپور

Magic time 1-Page(62-65),Unit 11 استاد آقای محمدطاهر علیپور

Magic time 2-Page(56-59), Unit 11 استاد آقای محمدطاهر علیپور

Magic time 2-Page(60-63), Unit 12 استاد آقای محمدطاهر علیپور

Magic time 2-Page(66-67), Unit 12 استاد آقای محمدطاهر علیپور

Passage 2p2(AL2)-Unit7 -Page 60استاد آقای محمد طاهر علیپور

PA1-Unit 7 استاد آقای امید رزمجویی

English time 3p1-Unit 6 استاد آقای امید رزمجویی

English time 3p2-Page(59-63),Unit 12 استاد آقای امید رزمجویی

English time 5p1-Page(29-32),Unit 5 استاد آقای امید رزمجویی

 Interchange3p1(IL3)-Page (46-49),Unit 7استاد آقای امید رزمجویی

Interchange3p1(IL3)-Page (50-55),Unit 8 استاد آقای امید رزمجویی

Interchange3p2(IL4)-Page (100-103),Unit 15 استاد آقای امید رزمجویی

Interchange3p2(IL4)-Page (103-105),Unit 15 استاد آقای امید رزمجویی

Interchange3p2(IL4)-Page (106-111),Unit 16 استاد آقای امید رزمجویی

PA2-Unit 7 استاد آقای علیرضا درویشی (آقای علی رنجبر تدریس کردند)

PA2-Unit 8 استاد آقای علیرضا درویشی (آقای علی رنجبر تدریس کردند)

English time 4p2-Page(57-60),Unit 12 استاد آقای مهدی قناعتیان

English time4p1-Page(25-26),Unit 6 استاد آقای امیر غرقی

English time 4 p1 -Page (27-28), Unit 6 استاد آقای  امیر غرقی

Interchange Intro p1(BL1)-Page (46-49),Unit 7 استاد آقای امیر غرقی

Interchange Intro p1(BL1)-Page (50-55),Unit 8 استاد آقای امیر غرقی

Interchange 1p1(EL1)-Page (49-55),Unit 7 & 8 استاد آقای امیر غرقی

Interchange 2p1(IL1)-Page(46-49),Unit 7 استاد آقای امیر غرقی

Interchange 2p1(IL1)-Page (50-53),Unit 8  استاد آقای امیر غرقی

Interchange 2p1(IL1)-Page (54-55),Unit 8  استاد آقای امیر غرقی

Family & Friends starter p1 -Page (32-37), Unit 4  استاد خانم چناری

Family & Friends 2p2 -Page (56-61), Unit 7  استاد خانم چناری

Family & Friends starter p2 -Page (68-73), Unit 9 استاد خانم یاری

Pre-IELTS -Page (34-End), Unit 4  استاد آقای خورشیدی

Passage 1p3(UL3)-Page(92-95),Lesson 11 استاد آقای احمدی

Passage 1p3(UL3)-Page(96-97),Lesson 12 استاد آقای احمدی

Passage 1p3(UL3)-Page(98-103),Lesson 12 استاد آقای احمدی

Englishtime 6p2-Page(67-68),Lesson 10استاد آقای پیشیار

Englishtime 6p2-Page(69),Lesson 10استاد آقای پیشیار

Englishtime 1p2-Page(57),Lesson 12استاد آقای پیشیار

Englishtime 1p2-Page(58),Lesson 12استاد آقای پیشیار

Englishtime 1p2-Page(59),Lesson 12استاد آقای پیشیار

Englishtime 1p2-Page(60),Lesson 12استاد آقای پیشیار

Little Friends p1 -Page (30-35), Unit 5 استاد خانم بانشی(استاد جایگزین، خانم رستگار)

First Friends 2p1 -Page (28-33), Unit 5 استاد خانم بانشی( استاد جایگزین، خانم رستگار)

Family & Friends 2p2 -Page (120-125), Unit 15 استاد خانم بانشی ( استاد جایگزین، خانم رستگار)

English time 1p1-Page24 استاد آقای حمیدرضا امینی

English time 1p1-Page25 استاد آقای حمیدرضا امینی

English time 1p1-Page26 استاد آقای حمیدرضا امینی

English Time 1p1-Page27 استاد آقای حمیدرضا امینی

English Time 1p1-Page28 استاد آقای حمیدرضا امینی

English time 6p1-Page 23 استاد آقای حمیدرضا امینی

English time 6p1-Page25 استاد آقای حمیدرضا امینی

 English time 6p1-Page25 ادامه/ استاد آقای حمیدرضا امینی

English time 6p1-Page27 استاد آقای حمیدرضا امینی

English time 6p1-Page28 استاد آقای حمیدرضا امینی

English time 6p1-Page29 استاد آقای حمیدرضا امینی

English time 6p1-Page31 استاد آقای حمیدرضا امینی

Passage 1p1(UL1)-Page 28 استاد آقای حمیدرضا امینی

Passage 1p1(UL1)-Page 29 استاد آقای حمیدرضا امینی

Passage 1p1(UL1)-Page 30 استاد آقای حمیدرضا امینی

Passage 1p1(UL1)-Page 32 استاد آقای حمیدرضا امینی

Passage 1p1(UL1)-Page 33 استاد آقای حمیدرضا امینی

Passage 1p1(UL1)-Page 34 استاد آقای حمیدرضا امینی

Passage 1p1(UL1)-Page 35 استاد آقای حمیدرضا امینی

Passage 1p1(UL1)-Page 35 ادامه/ استاد آقای حمیدرضا امینی

First Friends 3p1 , Unit 5  استاد خانم اسما رهنما

Family and Friends 1p2 , Unit 15  استاد خانم اسما رهنما

Interchange 1 Unit 15-Pages 103 to 105 استاد آقای مهدی قناعتیان

Interchange 1 Unit 16-Page 106- snapshot استاد آقای مهدی قناعتیان

Interchange 1 Unit 16-Page 106- Conversation استاد آقای مهدی قناعتیان

Interchange 1 Unit 16-Page 107- Grammarاستاد آقای مهدی قناعتیان

Interchange 1 Unit 16-Page 107- Listeningاستاد آقای مهدی قناعتیان

Interchange 1 Unit 16-Page 108- Word powerاستاد آقای مهدی قناعتیان

Interchange 1 Unit 16-Page 108- Conversation استاد آقای مهدی قناعتیان

Interchange 1 Unit 16-Page 109- Grammarاستاد آقای مهدی قناعتیان

Interchange 1 Unit 16-Page 109- Pronunciationاستاد آقای مهدی قناعتیان

Interchange 1 Unit 16-Page 110- Speaking and writingاستاد آقای مهدی قناعتیان

 Interchange 1 Unit 16-Page 111- Reading 1استاد آقای مهدی قناعتیان

 Interchange 1 Unit 16-Page 111- Reading 2استاد آقای مهدی قناعتیان

 Interchange 1 Unit 16-Page 111- Reading 3استاد آقای مهدی قناعتیان

English time 5p2-Unit 10 to End استاد آقای مهدی قناعتیان

First Friends 1p1 -Page (28-32), Unit 5  استاد خانم درویشی(استاد جایگزین، خانم شرافت)

First Friends 2p2 -Page (58-63), Unit 10 استاد خانم درویشی (استاد جایگزین، خانم شرافت)

Family & Friends 1p1 -Page (56-62), Unit 7 استاد خانم درویشی (استاد جایگزین، خانم شرافت)

Passage 2P2(AL2)-Page 60استادآقای محمد طاهر علیپور

Passage 2P2(AL2)-Page 61استادآقای محمد طاهر علیپور

Passage 2P2(AL2)-Page 62استادآقای محمد طاهر علیپور

Passage 2P2(AL2)-Pages 63,64استادآقای محمد طاهر علیپور

Passage 2P2(AL2)-Page 65استادآقای محمد طاهر علیپور

Passage 2P2(AL2)-Page 66استادآقای محمد طاهر علیپور

Passage 2P2(AL2)-Pages 67 - 68 استادآقای محمد طاهر علیپور

Passage 2P2(AL2)-Page 69- استادآقای محمد طاهر علیپور

Interchange intro p2(BL2)-Page(100-103),Unit 15 استاد آقای قدرت نیا

Interchange intro p2(BL2)-Page(104-105),Unit 15 استاد آقای قدرت نیا

Interchange intro p2(BL2)-Page(106-111),Unit 16 استاد آقای قدرت نیا

.Interchange2P2(IL2)-Pages 100-101- unit 15- استادآقای محمد طاهر علیپور

Interchange2P2(IL2)-Pages 102-104 -unit 15- استادآقای محمد طاهر علیپور

Interchange2P2(IL2)-Page 105 - unit 15- استادآقای محمد طاهر علیپور

Interchange2P2(IL2)-Pages 106-107 -unit 16- استادآقای محمد طاهر علیپور

Interchange2P2(IL2)-Pages 108-109 -unit 16- استادآقای محمد طاهر علیپور

Interchange2P2(IL2)-Pages 110-111 -unit 16- استادآقای محمد طاهر علیپور


 
 

دوره های مکالمه: 

Speak now 1p2 -Unit 18 استاد آقای رزمجویی

Speak now 1p2 -Unit 19استاد آقای رزمجویی

Speak now 1p2 -Unit 20استاد آقای رزمجویی

Speak now 1p2 -Unit 17 استاد خانم رهنما

Speak now 1p2 -Unit 18 استاد خانم رهنما

Speak now 1p2 -Unit 19 استاد خانم رهنما

Speak now 1p2 -Unit 20 استاد خانم رهنما

Speak now 1p3 -Unit 29. vocabulary part 1استاد خانم چناری

Speak now 1p3 -Unit 29. vocabulary part 2استاد خانم چناری

 Speak now 1p3 -Unit 29-Conversation part of page 72 to page 73استاد خانم چناری

Speak now 1p3 -Unit 30. vocabulary part 1استاد خانم چناری

Speak now 1p3 -Unit 30. vocabulary part 2استاد خانم چناری

Speak now 1p3 -Unit 30.conversation استاد خانم چناری

Speak now 1p3 -Unit 30. language boosterاستاد خانم چناری

Speak now 1p3 -Unit 30. pronunciation استاد خانم چناری

Speak now 1p3 -Unit 31. vocabulary partاستاد خانم چناری

 Speak now 1p3 -Unit 31-Conversation part of page 76 to page 77استاد خانم چناری

Speak now 1p3 -Unit 32. vocabulary partاستاد خانم چناری

Speak now 1p3 -Unit 32.conversation استاد خانم چناری

Speak now 1p3 -Unit 32. language boosterاستاد خانم چناری

Speak now 2p2 -pages 30 - 31 استاد آقای محمد طاهر علیپور

Speak now 2p2 -Unit 13 استاد آقای محمد طاهر علیپور

Speak now 2p2 -Unit 14 استاد آقای محمد طاهر علیپور

Speak now 2p2 -Unit 15 استاد آقای محمد طاهر علیپور

 دروس مربوط به آموزشگاه زبان دخترانه سپیدمهر

English time 1p2-Page(57-59),Unit 12 استاد خانم رضوان شرافت

English time 1p2-Page(59-60),Unit 12 استاد خانم رضوان شرافت

First Friends 1p1 -Page (28-32), Unit 5  استاد خانم رضوان شرافت

First Friends 2p2 -Page (58-63), Unit 10 استاد خانم رضوان شرافت

Family & Friends 1p1 -Page (56-62), Unit 7 استاد خانم کامی ( استاد  جایگزین، خانم شرافت )

English time 4 p1 -Page (25-28), Unit 6  استاد خانم چناری

Magic time 2-Page(52-55),Unit 10 استاد خانم صدیقه نجار

Magic time 2-Page(56-59),Unit 11 استاد خانم صدیقه نجار

Magic time 2-Page(60-63),Unit 12 استاد خانم صدیقه نجار

Magic time 2-Page(66-67),Unit 12 استاد خانم صدیقه نجار

Little Friends p2 -Page (62-69), Unit 9 &10   استاد خانم یاری

Family & Friends 1p2 -Page (112-118), Unit 14  استاد خانم یاری

Family & Friends 1p2 -Page (120-125), Unit 15  استاد خانم یاری

English time 1 p1 -Page (23-28), Unit 5 & 6 استاد خانم یاری

Magic time 1 -Page (56-61), Unit 9 & 10استاد خانم رستگار

Magic time 1 -Page (62-75), Unit 11 & 12استاد خانم رستگار

 English time 2 p2 -Page (57-64), Unit 12 استاد خانم رستگار

Interchange 1p1(EL1)-Page (49-55),Unit 7 & 8 استاد خانم درویشی ( استاد جایگزین، آقای غرقی )


دوره های مکالمه:

Speak now 3p1-Unit 1 – Review استاد خانم شرافت

Speak now 3p1 -Unit 2 استاد خانم شرافت

Speak now 4p3 -Unit 24-Vocabulary partاستاد خانم چناری

 Speak now 4p3 -Unit 24-Conversation part of page 58 to page 59استاد خانم چناری

Speak now 4p3 -Unit 25-Vocabulary partاستاد خانم چناری

 Speak now 4p3 -Unit 25-Conversation part of page 62 to page 63استاد خانم چناری