جمعه هفدهم مرداد ۱۳۹۹

فرصتی جهت تکمیل تکالیف
1399/5/4

به منظور کمک به زبان آموزانی که تا به امروز موفق به تکمیل و ارسال تکالیف خود نشده اند، آموزشگاه فرصتی را جهت تکمیل تکالیف تا روز جمعه مورخ 1399/5/10 در اختیار ایشان قرار داده است.


شما می توانید با تکمیل تکالیف عقب افتاده خود( تکمیل تکالیف تا جلسه پنجم) کلیه غیبت های  خود را به حضور تبدیل نمایید.