جمعه دوم اسفند ۱۳۹۸

عید قربان آموزشگاه تعطیل نمی باشد.
1398/5/15

آموزشگاه زبان مدرس در تاریخ 21 مرداد مصادف با عید قربان تعطیل نمی باشد و کلیه کلاس ها در شیفت صبح برگزار خواهند شد.