37204556 - 37222315
mliboys@yahoo.com

دوره جامع TTC پاييز 1401

هدف این دوره ها آموزش نحوه تدریس کتابهای آموزشگاه و نحوه مدیریت کلاس و زبان آموز با ارائه مدرک معتبر می باشد.

متقاضیانی که امکان شرکت در جلسات را بصورت حضوری ندارند، می توانند از فیلم ضبط شده جلسات استفاده نمایند.

هزینه این دوره ها 480000 تومان می باشد. 

همچنین هر کارگاه بصورت مجزا برگزار خواهد شد و هزینه ثبت نام در هر کارگاه ۱۵۰۰۰۰ تومان می باشد.