37204556 - 37222315
mliboys@yahoo.com

استخدام منشی

متقاضی عزیز

لطفا فرم زیر را با دقت تکمیل نمایید و به شرایط زیر جهت احراز پست مربوطه دقت نمایید: 

۱- ساعت کار از ۱۶ تا ۲۱

۲- بیمه 

۳- یک روز در ماه مرخصی  

۴- مسلط به Word office  و Excell 

۵- فن بیان عالی                                                                                                                                            

کارشناسان آموزشگاه پس از بررسی مشخصات با شما جهت تعیین وقت مصاحبه تماس خواهند گرفت.