37204556 - 37222315
mliboys@yahoo.com

دوره تخصصي آموزش گرامر زبان انگليسي

دوره تخصصی گرامر زبان انگلیسی به زبان آموزان بسیاری کمک میکند:

عزیزانی که قصد تصحیح ایرادات مکالمه خود را دارند
عزیزانی که در نوشتار متن / Writing مشکل ساختاری دارند
عزیزانی که قصد شرکت در آزمون IELTS و یا TOEFL دارند
-بنابراین شرکت در این دوره به اکثر زبان دوستان توصیه میشود. شما عزیزان با هر هدفی میتوانید از سیلابس و طراحی تخصصی این دوره بهره ببرید.