37204556 - 37222315
mliboys@yahoo.com

نتایج نهایی جذب مدرس بهار 1400

1400/3/31

*ردیف 1 تا 4 افراد پذیرفته شده در سطوح قابل تدریس اعلامی هستن.

*از ردیف 5 به بعد با توجه به قبول نشدن این این افراد جهت همکاری در صورتی که برای دوره های بعد جذب مدرس اقدام نمایند میتوانند بدون نیاز به شرکت در آزمون کتبی جهت مصاحبه و Demo اقدام نمایند.

*به افرادی که در دوره های TTC شرکت کرده و قبول شدند مدرک TTC اعطا خواهد شد.

*افرادی که در دوره های TTC شرکت کرده اما در نتایج نهایی قبول نشدند در صورت نیاز گواهی شرکت در دوره ها برای این افراد صادر خواهد شد.